BAKI ŞƏHƏRİ, SABUNÇU RAYONU, ZABRAT QƏSƏBƏSİNDƏ 2500 NƏFƏRLİK İSTİNTAQ TƏCRİDXANASININ XARİCİ KOMMUNİKASİYA XƏTLƏRİNİN TİKİNTİSİ

 

TƏQDİMAT:

 

İşlərin icrası dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2008-ci ilin May ayında başlanılmış və 2009-cu ilin Dekabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri 22 548 190 manat.

 

İcra olunan əsas işlər:

630 кВ-луг və 400кВ-луг трансформатор мянтягяlərинин тикинтиси, 2 ядяд 500м3-луг су анбарынын тикинтиси, Су və Кцрябянд насос стансийаlarынын тикинтиси, Газанхана бинасынын тикинтиси, uзунлуьу 3140 м олан 10кВ-луг 2 ъярэяли хариъи эцъ електрик кабелинин чякилмяси, uзунлуьу 5585 м олан хариъи телефон кабелинин чякилмяси, uзунлуьу 4640 м, диаметри 315 мм олан ПВЪ борулардан 2 ъярэяли тязйигли кцрябянд борусунун чякилмяси, uзунлуьу 4733 м, диаметри 76 мм олан ПВЪ борулардан хариъи су хяттинин чякилмяси, uзунлуьу 1800 м, диаметри 159 мм олан метал борудан, орта тязйигли хариъи газ хяттинин чякилмяси

 

Tikinti işlərinin icrasına 118 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd ekskavator, 2 ədəd traktor, 5 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran , 3 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

ZABRAT QƏSƏBƏSİNDƏ PENİTENSİAR XİDMƏTİN 350 NƏFƏRLİK QADIN CƏZAÇƏKMƏ VƏ 150 NƏFƏRLİK YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYAN ŞƏXSLƏR ÜÇÜN TƏRBİYƏ MÜƏSSİSƏSİ

 

TƏQDİMAT:

 

İşlərin icrası dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

 

İşlər 2011-ci ilin Aprel ayında başlanılmış və 2015-ci ilin Dekabr ayında istismara təhvil verilməsi planlaşdırılmışdır.

 

Müqavilənin dəyəri 35 016 000 manat.

 

İcra olunan əsas işlər:

Ümumi tikinti sahəsi 12 450m2 olan aşağıdakı binaların tikintisi: 150 nəfərlik Uzun və qısa müddətli görüş binası, 150 nəfərlik Peşə məktəbi, 150 nəfərlik Rentgen binası, 150 nəfərlik Intizam təcridxanası, 150 nəfərlik Karantin binası, 150 nəfərlik Yataqxana, 150 nəfərlik Tibbi sanitar sahə, 150 nəfərlik MRNK binası, 150 nəfərlik Inzibati bina, 150 nəfərlik Tərbiyə müəssisəsinin NBM binası, 150 nəfərlik Anbar, 150 nəfərlik Qeydiyyat və gözləmə binası, 350 nəfərlik Uzun və qısa müddətli görüş binası, 350 nəfərlik Peşə məktəbi, 350 nəfərlik Istehsalat binası, 350 nəfərlik Intizam təcridxanası, 350 nəfərlik karantin binası, 350 nəfərlik Ana və uşaq bölməsi, 350 nəfərlik Anbar binası, 350 nəfərlik Yataqxana, 350 nəfərlik Tibbi sanitar hissə, 350 nəfərlik NBM binası, 350 nəfərlik Inzibati bina, 350 nəfərlik MRNK binası, Nəzarət postu, Mühafizə taborunun qarovul binası, Daş hasar, 2 ədəd Transformator məntəqəsi, 2 ədəd Generator məntəqəsi

 

Tikinti işlərinin icrasına 244 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 8 ədəd ekskavator, 3 ədəd traktor, 14ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran , 12ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur